Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου Παιονίας- Α’ Φάση: Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ταυτόχρονα με τη δυσχερή οικονομική συγκυρία και την προσφυγική – μεταναστευτική κρίση που επηρεάζει τη χώρα και φυσικά σε μεγάλο βαθμό το Δήμο Παιονίας, η σύγχρονη Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται για δεύτερη φορά, έχοντας για οδηγό την εμπειρία που αποκτήθηκε στην πρώτη αυτόνομη προσπάθεια της, να παραμετροποιήσει τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της σε όλα τα επίπεδα. Νέο δεδομένο είναι η μεγάλη προσπάθεια που έγινε τα προηγούμενα χρόνια για τον έλεγχο και περιορισμό των δαπανών, η οποία όμως δημιούργησε έλλειψη αναπτυξιακών πόρων στερώντας έτσι από την Τοπική Αυτοδιοίκηση την δυνατότητα να βοηθήσει στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας προωθώντας βιώσιμες τοπικές αναπτυξιακές πολιτικές.

Βέβαια ζητούμενο αποτελεί η ακρίβεια των παρεχόμενων οικονομικών πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν για την σύνταξη του Ε.Π., οι οποίες λόγω της σχετικής οικονομικής αστάθειας που υπάρχει μεταβάλλονται άμεσα και χωρίς πρωτύτερη
ενημέρωση.

Στο νέο αυτό περιβάλλον τα επιχειρησιακά προγράμματα των δήμων δύναται να παίξουν ένα ρόλο ιδιαίτερα σημαντικό στην προσπάθεια των ΟΤΑ να αξιολογήσουν και να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους και να πετύχουν την ωρίμανση των διαδικασιών και έργων για την περιοχή τους.

Αυτό θα συμβεί μονάχα όταν από κοινού οι δημοτικές αρχές, οι υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου αλλά και οι πολίτες είτε οργανωμένα μέσα από φορείς είτε μεμονωμένα συμμετάσχουν στη σύνταξη και υιοθέτηση ενός εργαλείου «πυξίδα» που χαράσσει στρατηγική και μεθοδεύει την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων με συγκεκριμένο ορίζοντα.

Με τις παραπάνω θεσμικές ρυθμίσεις προωθείται η εισαγωγή μόνιμων εσωτερικών διαδικασιών και συστημάτων προγραμματισμού στους ΟΤΑ με στόχο η διαδικασία του προγραμματισμού, της παρακολούθησης και της μέτρησης των
αποτελεσμάτων των δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει μια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα συμμετέχει σε όλες τις φάσεις, με συγκεκριμένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναμικό των Ο.Τ.Α.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων / παρατηρήσεων: Παρασκευή, 30/09/2016

Μπορείτε να στείλετε τις προτάσεις / παρατηρήσεις σας στο Γραφείο Προγραμματισμού και συγκεκριμένα στον κ. Χαμουρούδη Γεώργιο:

  • Programmatismos@paionia.gov.gr
  • 2343350147

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την Α’ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος…

Α’ Φάση Επιχειρησιακού: Στρατηγικός σχεδιασμός

Υποβολή σχολίου