Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Παιονίας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ», την 20 Δεκεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

α/α
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1
Έγκριση Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2013 του Δήμου.
2
Υποβολή αιτήματος στο Τ.Π. & Δ. για επιμήκυνση διάρκειας αποπληρωμής δανείων του Δήμου & χορήγηση περιόδου χάριτος διάρκειας τριών ετών.
3
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Επέκταση αποχετευτικού δικτύου οικ. Τούμπας Δήμου Παιονίας» – Παράταση εργασιών του έργου.
4
Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 – Ψήφιση πιστώσεων.
5
Παράταση σύμβασης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης.
6
Παράταση σύμβασης προμήθειας καυσίμων κίνησης & λιπαντικών.
7
Μεταβίβαση στην Δ.Ε.Υ.Α. των εσόδων ύδρευσης – αποχέτευσης των Δημ. Ενοτήτων Γουμένισσας, Ευρωπού, Λιβαδίων.
8
Παραχώρηση συστάδων για υλοτομία.
9
Μείωση ή Διαγραφή τελών δημοτών Δήμου Παιονίας.
10
Ίδρυση Κοινωνικού παντοπωλείου & ορισμός μελών επιτροπής διαχείρισης τους.
11
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.185ζ/2012 σχετικά με την «Επιβολή Τέλους Άρδευσης».

Υποβολή σχολίου