Προκήρυξη Πρόσληψης 4 ατόμων στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Παιονίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 /2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασία Αλληλεγγύης Δήμου Παιονίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. «Υγείας Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης» Δήμου Παιονίας

Προκήρυξη-Μοριοδότηση-Δικαιολογητικά

Υποβολή σχολίου